De Zaak Nu

De Zaak Nu Nieuws

Richtlijn Kunstenaarshonoraria

08 december 2016

De Zaak Nu introduceert samen met Platform BK, BBK en de Kunstenbond een gezamenlijke Richtlijn Kunstenaarshonoraria 

Per 1 januari 2017 wordt een richtlijn voor kunstenaarshonoraria geïntroduceerd in Nederland. De Zaak Nu is één van de initiatiefnemers van deze richtlijn. De richtlijn geldt voor exposities zonder verkoopdoel.

De richtlijn beoogt de contractpraktijk tussen kunstinstellingen en kunstenaars te professionaliseren en levert een bijdrage aan het verbeteren van de inkomenspositie van beeldend kunstenaars. De richtlijn wordt op 8 december a.s. gelanceerd en begin 2017 officieel gepresenteerd op een bijeenkomst in Den Haag, in aanwezigheid van SER-voorzitter Mariëtte Hamer en mogelijk Raad voor Cultuur-voorzitter Marijke van Hees.

De richtlijn is een handreiking aan zowel kunstenaars als presentatie-instellingen en musea. Iedereen die als opdrachtgever werkzaam is binnen de beeldende kunst of als deelvertegenwoordiger van de sector, kan de richtlijn inzetten en gebruik maken van de rekentabel en de checklist die onderdeel uitmaakt van de richtlijn. Hiervoor wordt een online calculator ontwikkeld op www.kunstenaarshonorarium.nl.

Met de richtlijn voor kunstenaarshonoraria trekt het veld van de beeldende kunst samen op. Het geeft gehoor aan de roep uit het kunstenveld maar ook van onder meer de Sociaal Economische Raad en de Raad voor Cultuur voor het verbeteren van de inkomenspositie van kunstenaars.   
De richtlijn is ontwikkeld op basis van praktijkonderzoek dat de afgelopen twee jaar is uitgevoerd in opdracht van BKNL en wordt breed gedragen. 

 

Middels een ‘convenant’ wordt het onderschreven door verschillende organisaties en verenigingen, waarvan de leden op dagelijkse basis te maken hebben met het honorariumvraagstuk. Dit convenant wordt ondertekend door de belangenbehartigers namens de beeldend kunstenaars in Nederland; Beroepsvereniging van Beeldende Kunstenaars, Kunstenbond FNV en Vereniging Platform Beeldende Kunst, door de belangenbehartiger namens de presentatie-instellingen, De Zaak Nu, en wordt onderschreven door verschillende Nederlandse kunstmusea, waaronder het Van Abbemuseum Eindhoven, Bonnefantenmuseum Maastricht, Frans Hals Museum | De Hallen Haarlem, Dordrechts Museum, Rijksmuseum Twenthe, TwentseWelle, Schunck Heerlen, Museum Arnhem, Museum Het Valkhof Nijmegen, Fries Museum en Keramiekmuseum Princessehof Leeuwarden.

De richtlijn wordt vanaf 1 januari 2017 ingevoerd. Vanaf deze datum zal De Zaak Nu de richtlijn zelf toepassen en uitdragen in de achterban. Om de implementatie van de richtlijn soepel en geleidelijk te laten verlopen, is er een ingroeitraject ingevoerd, startend bij ten minste 50% van de minimumbedragen in 2017. Dat betekent dat instellingen die zich committeren aan de richtlijn - met inachtneming van het principe ‘pas toe of leg uit' - in ieder geval aan 50% van de minimumbedragen moeten voldoen. Het streven is dat uiterlijk 2020 de beloningen aan kunstenaars op het vereiste minimumniveau zijn.

Experimenteerregeling
Het Mondriaan Fonds initieert vanaf 1 januari 2017 een experimenteerreglement om de uitvoering van de richtlijn te stimuleren: organisaties die de in de richtlijn genoemde honoraria voor ten minste 50 procent betalen, komen in aanmerking voor een extra financiële stimulans. Voor dit reglement heeft het Ministerie van OCW een budget van € 600.000,- ter beschikking gesteld. Bij een hoger percentage wordt een hogere bijdrage gegeven: bij 50 procent is de bijdrage 30 procent, bij 70 procent is die 40 procent en bij 100 procent van de normbedragen kan men 50 procent van het overeengekomen honorarium vergoed krijgen.

 

Voor meer informatie: Vanaf 1 januari 2017 is op de website www.kunstenaarshonorarium een calculator te vinden die voor iedere situatie het bedrag uitrekent van waaruit naar redelijkheid omhoog onderhandeld kan worden. Er is tevens een checklist beschikbaar met onderwerpen die tijdens een onderhandeling over het honorarium besproken kunnen worden. Meer informatie over het experimenteerreglement en de aanvraagprocedure is per januari beschikbaar via www.mondriaanfonds.nl.

Download Richtlijn Kunstenaarshonoraria
Download Leeswijzer Richtlijn Kunstenaarshonoraria