De Zaak Nu

De Zaak Nu Nieuws

Op weg naar het nieuwe normaal
De Zaak Nu presenteert stappen richting eerlijke betaling in de beeldende kunst

Door De Zaak Nu | 27 mei 2019

Deze week zijn de uitkomsten van het onderzoek verschenen dat De Zaak Nu - belangenvereniging voor presentatie-instellingen in de beeldende kunst - heeft laten uitvoeren met ondersteuning van het Ministerie van OCW en het Mondriaan Fonds. Het belangrijkste resultaat van dit onderzoek is dat voor de beeldende kunstsector voor het eerst een Functie-en Loongebouw is beschreven. Deze kan als richtlijn worden gebruikt door Neder- landse presentatie- en postacademische instellingen en voldoet aan de kernwaarden van de Fair Practice Code Cultuur.

Enerzijds heeft de sector hiermee zelf weer een nieuwe stap gezet in het naleven van de Fair Practice Code als logisch gevolg op de invoering van de Richtlijn Kunstenaarshonorarium in 2017. Anderzijds zijn hiermee ook belangrijke inzichten verkregen in de zorgwekkende arbeidsmarktsituatie van alle mensen werkzaam in de beel- dende kunstsector, die na de forse bezuinigingen in 2013 is ontstaan.

Meerkosten Fair Practice Code

Met name in de kleine en middelkleine instellingen (omzet tot €500.000,-) is sprake van een algemeen tekort- schietende beloning van werknemers en structureel onbetaald overwerk. Daarnaast wordt er bovenmatig veelgebruik gemaakt van zzp’ers en draaien veel kleinere instellingen op vrijwilligers en stagiairs. De minimale meerkosten om de structurele onderbetaling te compenseren en aan de Fair Practice Code te voldoen, bedragen € 2,2 miljoen. Als daarnaast rekening wordt gehouden met een indexering (loonstijging) om de beloning vanwerkenden in deze sector gelijke tred te laten houden met de rest van de economie (2017-2021) dan komt het totale bedrag uit op € 3,8 miljoen. Deze conclusies maken onderdeel uit van het rapport Op weg naar het nieuwe normaal – Minimale meerkosten van eerlijke betaling in de cultuursector dat op 16 mei jl. door Kunsten 92 is overhandigd aan Minister Van Engelshoven.

De Zaak Nu sluit zich aan bij de standpunten die voortvloeien uit het onderzoek van Kunsten 92: middelen uithet nog beschikbare budget (€ 28 miljoen van de aanvullende € 80 miljoen die in het regeerakkoord gereserveerd werden voor de kunsten) moeten worden aangewend om de meerkosten van de uitvoering Fair Practice Code te realiseren. Hiermee wordt rust in de sector gecreëerd en kunnen presentatie-instellingen beeldende kunst alle werkenden naar behoren betalen en daarmee zich verder professionaliseren, hun voortbestaan be- stendigen en op die manier bijdragen aan de kwaliteit van het culturele klimaat. Daarnaast is het van groot be- lang dat voldoende middelen beschikbaar worden gesteld om de beloningen conform de richtlijn jaarlijks te in- dexeren op basis van de landelijke loonontwikkeling, dan lopen de achterstanden ten opzichte van de rest van de economie niet verder op.

Lees hier het volledige rapport en de richtlijn functie- en loongebouw presentatie-instellingen beeldende kunst.